Title: Longchen-Nyingthig-Ngondro-MP4Files.zip
(Mỗi mục là 1 file mp4 tách riêng)
File size: 27.6 MB

Download: Zip file

Title: Longchen-Nyingthig-Ngondro-Full.mp4
(Gôm tất cả các mục thành một video)
File size: 31 MB

Download: MP4 file